بیدار24

درخواست پرستار سالمند در منزل درخواست پرستار نوزاد و کودک در منزل درخواست پرستار معلول در منزل درخواست پرستار بیمار در منزل درخواست همراه بیمار در بیمارستان درخواست همدم

ثبت موسسات پرستاری در بیدار24

* انتخاب چند فایل همزمان امکان پذیر می باشد، پسوندهای مجاز jpg, png و حداکثر حجم فایل 5 مگابایت می باشد.